Въпроси и отговори

 • Според чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС, след решение на Общото събрание с повече от 50 % от идеални части от общите части на етажната собственост, може да се сключи договор с физическо или юридическо лице, което да изпълнява услугата „Професионален Домоуправител“.
 • Изготвя таблици с разпределението на сумите, които трябва да се съберат от всеки обект;
 • Съхранява всички платежни документи /фактури за поддръжка на асансьора, общия ток, почистване и др./
 • Съхранява всякаква документация и кореспонденция, свързана с етажната собственост;
 • Редът за свикването е уреден в чл. 13 от ЗУЕС. Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. В поканата задължително се посочват също дневният ред на общото събрание и мястото на провеждането му.
 • След провеждане на Общо събрание се изготвя протокол, в който са описани взетите решения и се поставя на информационното табло.
 • На Общо събрание се предоставят на живущите оферти за бъдещи ремонтни дейности при поискване за такива.
 • Легитимно взетите решения на Общо събрание с необходимия кворум се привеждат към изпълнение.
 • На всяко събрание се предоставя ревизия с извършените разходи и събраните приходи за периода.
 • Връзка с всички институции при необходимост от съдействие или входиране на сигнали.
 • Ежемесечно поставя съобщение с 2 фиксирани дати, на които от 19:00 до 21:00 часа обхожда всички апартаменти.
 • В офиса на „Професионален Домоуправител Варна “
 • По банков път
 • При извънредни и аварийни случай възможност за допълнителен обход на касиера
 • Касиера на „Професионален Домоуправител Варна “ се отчита на Управителя на фирмата и подава информация за събираемостта в обекта.
 • В края на всеки месец се заплащат ежемесечните такси към трети лица, свързани с поддръжката на входа.
 • Ежемесечно служител на „Професионален Домоуправител Варна “ прави обходи в сградата и отстранява дребни ремонти, който се записват в графика за посещение на информационното табло.
 • Подмяна на крушки, смяна на ел. Ключове, фасунги и други дребни ремонти се отстраняват от техниците на фирма „Професионален Домоуправител Варна“.
 • При подаден сигнал за технически проблем се изпраща техник на „Професионален домоуправите Варна “. Ако ремонта е от горепосочени дребни ремонти – се отстранява. Ако ремонта се води авариен по смисъла на ЗУЕС или за неговото отстраняване е нужно съгласието на Общото събрание, то в най-кратки срокове се свиква такова.